header01
header02
header03
Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
tablica
Licznik
  • 0 online:
  • 9 dzisiaj:
  • 31230 razem:

kidsu

Szanowni Rodzice !
Zmieniają się zasady rekrutacji do oddziału  przedszkolnego prowadzonego przez Szkołę Podstawową im. W. Szafera w Woli Kalinowskiej.

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016

Szanowni Rodzice !

Zmieniają się zasady rekrutacji do oddziału  przedszkolnego prowadzonego przez Szkołę Podstawową im. W. Szafera w Woli Kalinowskiej.

Już 16 marca rozpoczyna się I etap rekrutacji.
Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego oddziału przedszkolnego, którzy w roku szkolnym 2015/16 chcą dalej kontynuować u nas wychowanie przedszkolne swoich dzieci proszeni są o wypełnienie deklaracji o kontynuacji. Druki można pobrać ze strony WWW szkoły, w sekretariacie lub u wychowawcy.
Termin podpisywania deklaracji – do 25 marca 2015 r.
Przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do oddziału przedszkolnego odbywać się będzie w terminie od 16.03.2014 r. do 27.03.2014 r. Termin ten dotyczy tylko dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sułoszowa.

Składanie wniosków kandydatów spoza Gminy Sułoszowa odbywać się będzie w postępowaniu uzupełniającym.
Deklaracje i wnioski przyjmuje sekretariat od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.
Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod nr telefonu 12 389 10 64.

SZCZEGÓŁOWE TERMINY REKRUTACJI NA ROK 2015/16

L.p.

Postępowanie rekrutacyjne

Termin

1.

Składanie deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej. do 25 marca 2015

2.

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do  oddziału przedszkolnego. 16-27 marca 2015 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału  przedszkolnego. 10 kwietnia 2015 r.

4.

Ostateczny wybór przedszkola/oddziału lub punktu przedszkolnego przez rodziców. do 20 kwietnia 2015 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych do oddziału  przedszkolnego. 16 maja 2015r.

6.

Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym. do 14 sierpnia 2015r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego. do 22 sierpnia 2015r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. do 22 sierpnia 2015 r.

KRYTERIA REKRUTACYJNE

Lp.

Nazwa kryterium

Dokument poświadczający spełnianie  kryterium

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

1

2.

Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

1

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

1

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

1

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

1

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem

1

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)

1

Kryteria dodatkowe

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata w roku szkolnym 2014/2015  do szkoły, do której został złożony wniosek

2

2.

Odległość oddziału przedszkolnego od miejsca zamieszkania dziecka do 2  km.

2

3.

Korzystanie rodziców/opiekunów prawnych dziecka z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2

4.

Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych niepracujących i jednocześnie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

2

5.

Aktywność zawodowa obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata (oboje rodzice pracujący, wykonujący rolniczą  lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiujący w systemie stacjonarnym)

2

 

Wymagane dokumenty:

  1. Przy kontynuacji edukacji przedszkolnej – „Deklaracja o kontynuowaniu”
  1. Przy zapisywaniu po raz pierwszy dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Sułoszowa lub przy składaniu wniosku w postępowaniu uzupełniającym dla kandydata zamieszkałego poza Gminą Sułoszowa – „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego ” wraz z wymaganymi oświadczeniami.

W/w dokumenty dostępne są również na stronie „Do pobrania”