header01
header02
header03
Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
tablica
Licznik
 • 0 online:
 • 9 dzisiaj:
 • 31230 razem:

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2015/2016

Szanowni Rodzice !

 W roku szkolnym 2015/2016 do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

 1. urodzone w 2009 r.;
 2. urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia  31 grudnia 2008 r.

Zasady rekrutacji:
•    dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera  w Woli Kalinowskiej przyjmowane są  z urzędu,
•    dzieci zamieszkałe poza obwodem – jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Najważniejsze terminy:

Od 16 marca do 30 marca 2015 – składanie wniosków zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej zamieszkałych w obwodzie szkoły.
Od 13 kwietnia do 25 kwietnia – składanie wniosków przyjęcia  dziecka do klasy pierwszej zamieszkałych poza  obwodem szkoły.

Deklaracje i wnioski przyjmuje sekretariat szkoły
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod nr telefonu 12 389 10 64

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

L.p.

Postępowanie rekrutacyjne

Termin

1.

Składanie wniosków zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły. do 30 marca 2015

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 31 marca 2015 r.

3.

Ostateczny wybór szkoły przez rodziców. do 9 kwietnia 2015 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych / nieprzyjętych. 10 kwietnia 2014r.

5.

Składanie wniosków przez kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w postępowaniu uzupełniającym. od 13 do 25 kwietnia 2015r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. do 30 kwietnia 2015 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych / nieprzyjętych. do 5 maja 2015 r

Kryteria rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem.

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

2.

Niepełnosprawność kandydata

1

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

4.

Niepełnosprawność obojga kandydatów

1

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

Kryteria dodatkowe

1.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego  prowadzonego przez tą samą jednostkę, do której stara się o przyjęcie

6

2.

Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje lub będzie kontynuować edukację w szkole, oddziałach przedszkolnych prowadzonym przez tą samą jednostkę, do której o przyjęcie stara się kandydat.

5

3.

Oboje rodzice kandydata pracują, uczą się lub studiują w trybie dziennym, bądź prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

3

4.

Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły

2

5.

Na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców ( prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki.

2

6.

Jeden z rodziców kandydata pracuje, uczy się lub studiuje w trybie dziennym, bądź prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

1

7.

Kandydat rodziny korzystającej z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów do wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu szkoły:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 5. oświadczenie potwierdzające kryteria dodatkowe.

Chcesz wiedzieć więcej na temat wcześniejszego obowiązku szkolnego wejdź tutaj „Sześciolatek w szkole”
Stronia poświęcona sześciolatkom. Ciekawe artykuły, opinie ekspertów i ciekawostki związane z edukacją najmłodszych.

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat wcześniejszego obowiązku szkolnego wejdź tutaj „Sześciolatek w szkole”
Stronia poświęcona sześciolatkom. Ciekawe artykuły, opinie ekspertów i ciekawostki związane z edukacją najmłodszych.

Wymagane dokumenty:

 1. Przy zgłoszeniu kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły – „Zgłoszenie dziecka do szkoły ”
 2. Przy składaniu wniosku dla kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły –  „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły” wraz z wymaganymi oświadczeniami.

 


W/w dokumenty można pobrać również w „Do pobrania”.