header01
header02
header03
Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
tablica

Licznik

 • 0 online:
 • 9 dzisiaj:
 • 31230 razem:

o-2014

Archiwum ogłoszeń z roku szkolnego 2013/2014

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasisty było prowadzone po raz czwarty. Tegoroczna edycja różniła się od poprzednich tym, że badanie obejmowało jedynie umiejętności matematyczne. Zestawy zadań zostały tak przygotowane, by dokładnie zbadać mocne i słabe strony uczniów związane z rozwiazywaniem zadań tekstowych. Dzięki badaniom OBUT nauczyciele uzyskują wiedzę o swoich uczniach kończących naukę w klasie III. Szkoła otrzymała raport zawierający wyniki uczniów oraz uzyskane wyniki całej szkoły na tle wyników ogólnopolskich szkół. Są one zadawalające, uplasowaliśmy się powyżej średniej powiatu i Polski.

Ze względów organizacyjnych zebranie z Rodzicami odbędzie się w piątek, 11 kwietnia 2014 r., o godz. 18:00, omówione zostaną postępy w nauce oraz bieżące sprawy wychowawcze i opiekuńcze.

Zapraszamy.

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2015/2016

Szanowni Rodzice !

 W roku szkolnym 2015/2016 do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

 1. urodzone w 2009 r.;
 2. urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia  31 grudnia 2008 r.

Zasady rekrutacji:
•    dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera  w Woli Kalinowskiej przyjmowane są  z urzędu,
•    dzieci zamieszkałe poza obwodem – jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Najważniejsze terminy:

Od 16 marca do 30 marca 2015 – składanie wniosków zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej zamieszkałych w obwodzie szkoły.
Od 13 kwietnia do 25 kwietnia – składanie wniosków przyjęcia  dziecka do klasy pierwszej zamieszkałych poza  obwodem szkoły.

Deklaracje i wnioski przyjmuje sekretariat szkoły
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod nr telefonu 12 389 10 64

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

L.p.

Postępowanie rekrutacyjne

Termin

1.

Składanie wniosków zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły. do 30 marca 2015

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 31 marca 2015 r.

3.

Ostateczny wybór szkoły przez rodziców. do 9 kwietnia 2015 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych / nieprzyjętych. 10 kwietnia 2014r.

5.

Składanie wniosków przez kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w postępowaniu uzupełniającym. od 13 do 25 kwietnia 2015r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. do 30 kwietnia 2015 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych / nieprzyjętych. do 5 maja 2015 r

Kryteria rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem.

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

2.

Niepełnosprawność kandydata

1

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

4.

Niepełnosprawność obojga kandydatów

1

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

Kryteria dodatkowe

1.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego  prowadzonego przez tą samą jednostkę, do której stara się o przyjęcie

6

2.

Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje lub będzie kontynuować edukację w szkole, oddziałach przedszkolnych prowadzonym przez tą samą jednostkę, do której o przyjęcie stara się kandydat.

5

3.

Oboje rodzice kandydata pracują, uczą się lub studiują w trybie dziennym, bądź prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

3

4.

Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły

2

5.

Na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców ( prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki.

2

6.

Jeden z rodziców kandydata pracuje, uczy się lub studiuje w trybie dziennym, bądź prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

1

7.

Kandydat rodziny korzystającej z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów do wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu szkoły:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 5. oświadczenie potwierdzające kryteria dodatkowe.

Chcesz wiedzieć więcej na temat wcześniejszego obowiązku szkolnego wejdź tutaj „Sześciolatek w szkole”
Stronia poświęcona sześciolatkom. Ciekawe artykuły, opinie ekspertów i ciekawostki związane z edukacją najmłodszych.

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat wcześniejszego obowiązku szkolnego wejdź tutaj „Sześciolatek w szkole”
Stronia poświęcona sześciolatkom. Ciekawe artykuły, opinie ekspertów i ciekawostki związane z edukacją najmłodszych.

Wymagane dokumenty:

 1. Przy zgłoszeniu kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły – „Zgłoszenie dziecka do szkoły ”
 2. Przy składaniu wniosku dla kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły –  „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły” wraz z wymaganymi oświadczeniami.

 


W/w dokumenty można pobrać również w „Do pobrania”.

kidsu

Szanowni Rodzice !
Zmieniają się zasady rekrutacji do oddziału  przedszkolnego prowadzonego przez Szkołę Podstawową im. W. Szafera w Woli Kalinowskiej.

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016

Szanowni Rodzice !

Zmieniają się zasady rekrutacji do oddziału  przedszkolnego prowadzonego przez Szkołę Podstawową im. W. Szafera w Woli Kalinowskiej.

Już 16 marca rozpoczyna się I etap rekrutacji.
Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego oddziału przedszkolnego, którzy w roku szkolnym 2015/16 chcą dalej kontynuować u nas wychowanie przedszkolne swoich dzieci proszeni są o wypełnienie deklaracji o kontynuacji. Druki można pobrać ze strony WWW szkoły, w sekretariacie lub u wychowawcy.
Termin podpisywania deklaracji – do 25 marca 2015 r.
Przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do oddziału przedszkolnego odbywać się będzie w terminie od 16.03.2014 r. do 27.03.2014 r. Termin ten dotyczy tylko dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sułoszowa.

Składanie wniosków kandydatów spoza Gminy Sułoszowa odbywać się będzie w postępowaniu uzupełniającym.
Deklaracje i wnioski przyjmuje sekretariat od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.
Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod nr telefonu 12 389 10 64.

SZCZEGÓŁOWE TERMINY REKRUTACJI NA ROK 2015/16

L.p.

Postępowanie rekrutacyjne

Termin

1.

Składanie deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej. do 25 marca 2015

2.

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do  oddziału przedszkolnego. 16-27 marca 2015 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału  przedszkolnego. 10 kwietnia 2015 r.

4.

Ostateczny wybór przedszkola/oddziału lub punktu przedszkolnego przez rodziców. do 20 kwietnia 2015 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych do oddziału  przedszkolnego. 16 maja 2015r.

6.

Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym. do 14 sierpnia 2015r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego. do 22 sierpnia 2015r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. do 22 sierpnia 2015 r.

KRYTERIA REKRUTACYJNE

Lp.

Nazwa kryterium

Dokument poświadczający spełnianie  kryterium

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

1

2.

Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

1

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

1

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

1

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

1

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem

1

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)

1

Kryteria dodatkowe

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata w roku szkolnym 2014/2015  do szkoły, do której został złożony wniosek

2

2.

Odległość oddziału przedszkolnego od miejsca zamieszkania dziecka do 2  km.

2

3.

Korzystanie rodziców/opiekunów prawnych dziecka z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2

4.

Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych niepracujących i jednocześnie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

2

5.

Aktywność zawodowa obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata (oboje rodzice pracujący, wykonujący rolniczą  lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiujący w systemie stacjonarnym)

2

 

Wymagane dokumenty:

 1. Przy kontynuacji edukacji przedszkolnej – „Deklaracja o kontynuowaniu”
 1. Przy zapisywaniu po raz pierwszy dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Sułoszowa lub przy składaniu wniosku w postępowaniu uzupełniającym dla kandydata zamieszkałego poza Gminą Sułoszowa – „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego ” wraz z wymaganymi oświadczeniami.

W/w dokumenty dostępne są również na stronie „Do pobrania”

W środę, 29 stycznia 2014 r. o godzinie 1700, odbędzie się w szkole (sala nr 26) spotkanie Rodziców z Dyrektorem i Wychowawcami. Zostaną przedstawione wyniki klasyfikacji oraz podsumowanie pracy szkolnej społeczności w pierwszym półroczu, a także ustalenia organizacyjne dotyczące dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Zapraszamy.

 


Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się
w szkole 2 września 2013 roku (poniedziałek) o godz. 10:00.

Zapraszamy.


Informujemy również, że uroczystość ta zostanie poprzedzona mszą świętą, która odbędzie się w kaplicy w Woli Kalinowskiej, początek mszy godz. 9:15.